ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕುರಿತ ಅಜಿತ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಲೇಖನ

ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕುರಿತು ಈಗ ಇರುವ ಸಿದ್ಧ ವಿವರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ 27.8.2015ರ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GDP-AJITH-PILLAI-kp1