ಜನಾಂದೋಲನಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಘೋಷಣಾ ಸಮಾವೇಶದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ದಿನಾಂಕ 6.11.2016 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಾಂದೋಲನಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಘೋಷಣಾ ಸಮಾವೇಶದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು