ಜನಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ….

ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ…. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ತ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ ತಂಡದ ವಂದನೆಗಳು.. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಲು, ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ…