ಜನನುಡಿ-2015ರ ಉದ್ಘಾಟನ ನುಡಿ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತು  20ರಂದು ನಡೆದ ಜನನುಡಿ-2015ರ ಮಹಾದೇವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಯ ಚಿತ್ರಮುದ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು