ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಂದ ಮತ ಯಾಚನೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ  ಅವರಿಂದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮತ ಯಾಚನೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು. ಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆ-ಅಭಿರುಚಿ ಗಣೇಶ್