ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರಾದ ಪಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಂದ…

[ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರಾದ ಪಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರು 21.1.2021ರಂದು ರಚಿಸಿದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ವಂದನೆಗಳು]