ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ಸಮಕಾಲೀನ ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ…… ಹಳೆಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ …