ಕೋಲಾರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು…

ಕೋಲಾರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಇರುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಅವರು ‘ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ’ಯ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.