ಕೊರೋನಾ ಜತೆಗೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಮನಸ್ಸೂ ತೊಲಗಲಿ…..

15.4.2020ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ… ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕುರಿತು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..