ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು …

ಐದನೆಯ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮಬನವಾಸಿಯ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಗುಚ್ಛಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. “ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು …” ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಟವಾಗಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ…

-ಬನವಾಸಿಗರು