“ಕುಸುಮಬಾಲೆ” ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ- ಪ್ರೊ. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರಿಂದ

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ “ಕುಸುಮಬಾಲೆ” ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ- ಪ್ರೊ. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಅವರಿಂದ….