ಕುಸುಮಬಾಲೆ ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು

ಮೈಸೂರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೇತ್ರರಾಜು ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು.