ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಕುರಿತು- ಪೋಲಂಕಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ

[ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತು ಪೋಲಂಕಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು 30.12.1990ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಬರೆದ ವಿಮರ್ಶೆ ನಮ್ಮ ಮರು ಓದಿಗಾಗಿ]