‘ಕುಸುಮಬಾಲೆ’-ಎ.ಎಂ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ …

ಎ. ಎಂ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ‘ಕುಸುಮಬಾಲೆ’ ಯನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಜುಲೈ 21, 2013 ರಂದು ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದರ ಚಿತ್ರಿಕೆ.