ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2016 ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2016 ರನ್ನು ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ 29.12.2016 ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆ-ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ, ಮೈಸೂರು