ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ 2016 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನಪತ್ರಿಕೆ.

 

invite1

invite2

invite3

invite4

invite5

invite6