ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ … ಆಪ್ತ ಕ್ಷಣಗಳು

[ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿರುವ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಆಪ್ತ ಕ್ಷಣಗಳ ಗುಚ್ಛ, 29.12.2019ರ ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಐದನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಬನವಾಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ತ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.

-ಬನವಾಸಿಗರು]