ಕವಿ ಕೆ.ಬಿ. ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಅವರ ‘ಬಕಾಲ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಬೆನ್ನುಡಿ

bakala

bakala 1

 

 

ಹೊರಗೆ ಐಲು ಪೈಲಿನಂತೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತನಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕೇಬಿಯ ಆತ್ಮ ಬಕಾಲದ ಮೂಲಕ ನುಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

ದಕ್ಕದ ಮಹಾಮುನಿಯನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಬಿಯ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ರೂಪಕದ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಡನೆ ಸೆಣೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸೋಲೋ ಗೆಲುವೋ ಎಂಥದೋ . ಈ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸತ್ವಯುತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಬ್ಬನ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.