ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಎಸ್. ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾದೇವರ ಚಿತ್ರ