ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ…..