ಕನ್ನಡ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ- ಕನ್ನಡ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ.
ಚಿತ್ರ-ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್