ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಡುತ್ತದೆ………

keerthinatha

ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಡುತ್ತದೆ

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರ ‘ಕುಸುಮಬಾಲೆ’ಯನ್ನು ಒಂದು ಕಿರುಕಾದಂಬರಿ ಎಂದು ಈಗ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಶಬ್ದಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿ ಕತೆಯನ್ನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಡುತ್ತದೆ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನದ ಹತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಲೇ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ…….

 

-ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ
[ನೂರು ಮರ ನೂರು ಸ್ವರ, 1998]