ಕಡಿದಾಳು ಶಾಮಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ…..

ಕಡಿದಾಳು ಶಾಮಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಅವರು.

 
DSCN2425

 

DSCN2437