ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಕೆ. ರವಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಟಿ.ವಿ.9ನಲ್ಲಿ…..

ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಕೆ. ರವಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು 20.3.2015ರಂದು ಟಿ.ವಿ.9ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಕತೆ