ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ಅವರ ಕುರಿತು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

l basav l basav 2

ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಬಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನೇ ಜೀವಿಸಿದರು.