ಎಂ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ-ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ-ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು.