ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಜನರು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ನೋಡಿಯೋಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ .