ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರ್ ಅವರ ಸೋದರ ದಿಲೀಪ್ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು.

ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರ್ ಅವರ ಸೋದರ ದಿಲೀಪ್ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಮಹಾದೇವ, ತುಕಾರಾಂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.