ಕಲಾವಿದ ಟಿ.ಎಫ್. ಹಾದಿಮನಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಮಹಾದೇವರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

[ಕಲಾವಿದ ಟಿ.ಎಫ್. ಹಾದಿಮನಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಮಹಾದೇವರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು]