ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಕಂಡವರು

ಮಹಾದೇವರ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಕಂಡವರಿಗೆ ಕಂಡಷ್ಟು, ದಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟರ ಗುಚ್ಛ ಈ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಕಂಡವರು.